kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Informacje o jednostce

Informacje o jednostce

Miejski Dom Kultury w Mikołowie
Rynek 19
43-190 Mikołów

NIP: 635-18-37-086

 

Miejski Dom Kultury w Mikołowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mikołowie pod numerem 5/2016

 

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 w sobotę i niedzielę wg. planu imprez

Miejski Dom Kultury w Mikołowie jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej nr 5/2016 instytucji kultury w Mikołowie.
Miejskim Domem Kultury w Mikołowie kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Placówka opracowuje plany swojej działalności i harmonogram imprez, przyjmując zastrzeżenia i propozycje organów samorządu terytorialnego. Swoją działalność prowadzi na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzanego przez dyrektora, który odpowiada za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie mogą działać koła, towarzystwa i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie określone są w Regulaminie Organizacyjnym.

1.Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie należy w szczególności:
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
- edukacja kulturalna;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;
- upowszechnianie wiedzy o sztuce;
- organizowanie spektakli teatralnych, imprez plenerowych;
- organizowanie koncertów muzycznych, w tym „Mikołowskich Dni Muzyki”;
- organizowanie plenerów plastycznych, w tym ” Impresji Mikołowskich”;
- organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych;
- stała prezentacja kolekcji malarskiej, opieka nad galerią;
- patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;
- praca dydaktyczna i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą;
- organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;
- tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;
- poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;
- poszukiwanie nowych form finansowania kultury;
- integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;
- inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również z innymi placówkami kultury;
- inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
- wydawanie miesięcznika „Gazeta Mikołowska”
2. MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
3. MDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów.

 

      

 

 


Opublikowane przez: Izabela Paździorek-Jakubowska | Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:23:36 | Data modyfikacji: 2016-05-16 15:43:40.
Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:23:36
Data modyfikacji: 2016-05-16 15:43:40
Opublikowane przez: Izabela Paździorek-Jakubowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu